معاون گردشگری تشریح كرد:

جزئیات شیوه نامه بهداشتی برگزاری تورهای آشناسازی

جزئیات شیوه نامه بهداشتی برگزاری تورهای آشناسازی

به گزارش تور و گردشگری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابلاغیه جدیدی به مدیران كل استانی اعلام نمود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻮﮐﺪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﺭﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬم ترین شیوه نامه ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ الزامی است.


ولی تیموری با اشاره به ابلاغیه جدید وزارتخانه در مورد ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﯼ بیان نمود: این تورها ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ برنامه ریزی شده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۹۹، ﺑرای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﻞ این ﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ سفر ﻫﻮﺷﻤند و ﺳﻼﻣﺖ، مجریان تورها ملزم به رعایت برخی موارد و شیوه نامه های بهداشتی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ خواهند بود.
او با اشاره به موارد ابلاغیه مذکور اضافه کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻮﮐﺪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬم ترین ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ افراد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ یعنی ۱۰ نفر کاهش پیدا کند.
تیموری با اشاره به ترکیب شرکت کنندگان تورها، خاطرنشان کرد: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﺭﻫﺎ باید ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ، ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﻼﮔﺮﻧﻮﯾﺲ، ﻓﻌﺎﻟان ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ باشد. همینطور ﺑﻬﺘﺮ این ﺍﺳﺖ که ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
تیموری با بیان این که ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﯼ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ، اضافه کرد: بنابراین بکارﮔﯿﺮﯼ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺮ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ، ﮔﺰﺍرش ها، ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷنﺪ.
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ همینطور ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯾﻤﻦ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻨﻨﺪﮔﺎﻥ باید مدنظر شرکت کنندگان باشد.
او با اشاره به تهیه وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ با کیفیت اضافه کرد: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﻤﻦ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ، موزه ﻫﺎ، ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ شیوه نامه های ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﮏ، ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻭ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﻭ ﺩﺳﺖ ﮐﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ) تهیه این کلیپ ها الزامی است.
معاون گردشگری کشور ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺪﻑ را از دیگر موارد این ابلاغیه برشمرد و افزود: ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ظرفیت هایﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ استان ها ﺑه ﻮﯾﮋﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﯿﻦ است، بنابراین ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ باید ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ استان ها انتخاب شوند.
او با تاکید بر اینکه در برنامه بازدیدها باید ﻃﺮﺍﺣﯽ دقیقی صورت گیرد، افزود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﯼ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ باید ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. همینطور توجه به ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ استان ها، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ، جاذبه ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ با ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ الزامی است.
او در انتها تصریح کرد: از آنجائیکه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ برای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﺮﻭﻧﺎﯼ استان ها ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ شده، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ است.منبع:

1399/04/23
20:48:06
5.0 / 5
2247
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
لینک دوستان تور و گردشگری
ttma تور و گردشگری