موزه های برتر سال 1401 عرضه شدند

موزه های برتر سال 1401 عرضه شدند

تور و گردشگری: موزه های برگزیده در پانزدهمین دوره آئین برتر 1401 توسط ایکوم ایران در موزه هنرهای معاصر معرفی گشتند.به گزارش تور و گردشگری به نقل از مهر در مراسمی موزه های برتر مفرفی شدند. در این مراسم موزه خلاقیت و معماری در فاکتورهای بازدید –پژوهش - فعالیت در فضای مجازی و آموزش بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در فاکتورهای کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص معرفی - خلاقیت و نوآوری - مناسب سازی برای معلولین با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در فاکتورهای آموزش- کودکان و نوجوانان و فعالیت در فضای مجازی بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در فاکتورهای نگهداری و حفاظت – اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیکی- روز جهانی موزه - توسعه مدیریت - خلاقیت و نوآوری - پژوهش- معرفی و بازدید بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و کودک و نوجوان با گرفتن رتبه ۲ و در شاخص آ موزش با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه جندی شاپور در فاکتورهای نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیز یکی بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه تاریخ علوم اردبیل در فاکتورهای آموزش-گ ردآوری- روز جهانی و بازدید بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در فاکتورهای فعالی ت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۲ و در شاخص بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه چهلستون در فاکتورهای آموزش و بازدید بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص اعمال استانداردهای فن ی و توسعه فیز یکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه بانک ملی ایران در فاکتورهای اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیز یکی - پژوهش بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در فاکتورهای معرفی -گردآوری – توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص آموزش با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه آثار تاریخی چغازنبیل و هفت تپه) موزه هفت تپه (در شاخص نگهداری و حفاظت بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه ف یزیکی با کسب رتبه ۲ مورد و در فاکتورهای آموزش و معرفی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
مجموعه موزه های آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در فاکتورهای نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیکی و توسعه مدیریت و خالاقیت و نوآوری و پژوهش با کسب رتبه ۲ در شاخص فعالیت مجازی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه رضا عباسی در شاخص نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص گردآور ی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
چینی خانه در شاخص کودک و نوجوان بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت ۱۴. موزه دانشگاه جنگ) خانه تیمورتاش (در شاخص بازدید بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در فاکتورهای اعمال استانداردهای فن ی و توسعه فیزیک ی و تالش برای بقا بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالی ت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه هنر مشکین فام در شاخص گردآوری بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص. گردآوری و توسعه مدیریت بعنوان موزه برگزیده انتخاب.
موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه مجازی ورزش در شاخص روز جهانی موزه بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت در فضای مجازی بعنوان موزه برگزیده انتخاب در فاکتورهای توسعه مدیریت - معرفی و بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه خودرو های تاریخی و دست ساز یزد در شاخص مناسب سازی موزه ها جهت استفاده معلولین و جانبازان بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص کودک و نوجوان با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه خیابان ولی عصر در شاخص پژوهش بعنوان موزه برگزیده انتخاب در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه تخصصی آوا و نما در شاخص تالش برای بقا بعنوان موزه برگزیده انتخاب.
. موزه عروسک خراسان جنوبی در شاخص. کودک و نوجوان بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
موزه برزک در شاخص معرفی بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص تالش برای بقا با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
سراموزه رهگشای در شاخص معرفی بعنوان موزه برگزیده انتخاب.
موزه مقدم در شاخص معرفی بعنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب سازی موزه ها جهت استفاده معلولی ن و جانبازان با کسب رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
خانه موزه خیمه شب بازی ایران در فاکتورهای آموزش - تالش برا ی بقا و معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه ملی علوم و فناوری در فاکتورهای بازدید - آموزش -گردآوری -معرفی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی- پژوهش -کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه هنرهای تزئینی اصفهان در فاکتورهای آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت خانه-موزه بتهوون) چمن آرا (در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
باغ موزه نگارستان در شاخص فعال ت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه دیرینه شناسی و مردم شناسی خلیج فارس هرمزگان-بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت موزه گرمابه علی قلی آقا در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت غار موزه وزیری در شاخص.
خلاقیت نوآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص تالش برای بفا با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه آب یزد در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۲ و در شاخص فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه بزرگ و منطقه ای خراسان در شاخص روز جهانی موزه با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه مردم شناسی شهرستان اوز در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص پژوهش – فعالیت مجازی – بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز جهانی موزه با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت موزه شهرداری اردبیل در شاخص.
بازدید- گردآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیک ی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه مردم شناسی جناح در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص گردآوری … با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه صنعت نفت غرب، کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با گرفتن رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در فاکتورهای نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیک ی با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه آبگینه و سفالینه ها در شاخص نگهداری و حفاظت با گرفتن رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت موزه نفت سوزها در شاخص معرفی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.


منبع:

1401/02/31
13:26:59
5.0 / 5
858
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
ttma تور و گردشگری