معاون گردشگری كشور خبر داد

تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

تور و گردشگری: معاون گردشگری كشور از تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ با كمك فنی مركز تجارت بین المللی ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ آگاهی داد.ولی تیموری با بیان این خبر اضافه کرد: ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (ITC) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩادیم. ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC ﻭ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ دستگاه ﺭﺍﺑﻂ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

او آغاز ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ این ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ را ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ اعلام نمود و اضافه کرد: ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ، ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ITC ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ شود.

تیموری درباب اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: ﺑه دﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ انجام شده است که ﺍﻧﺠﺎﻡ سه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ Team Core ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ از آن جمله اند.

معاونت گردشگری کشور اشاره کرد: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺨش ﻫﺎﯼ گردشگری فرهنگی و تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری جامعه محور و گردشگری سلامت ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اند.

به گزارش میراث آریا، تیموری با اشاره به برنامه هایی که در آینده صورت خواهد گرفت، افزود: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ، ﻧﻈﺮخواهی از ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ، ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ITC ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﻨﺪ همین طور ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ همچون اقدامات پیش رو خواهد بود.

او با بیان این مطلب که ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ITC ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍشت، اشاره کرد: ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چهار ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ شده و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﻋملیاتی همین طور ﺍﻧﺠﺎﻡ یک سرﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.منبع:

1399/04/17
23:45:42
5.0 / 5
2200
تگهای خبر: تاریخی , خدمات , دستگاه , زمین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
ttma تور و گردشگری