مهر منتشر كرد؛

موارد مغفول در سند استراتژیک گردشگری

موارد مغفول در سند استراتژیک گردشگری

تور و گردشگری: توجه به جوانان و زنان برای بهبود فضای کسب وکار همچون مواردی است که در اهداف کلان سند استراتژیک گردشگری اشاره شده هر چند نه در سطح راهبرد و نه در سطح سیاست، بازتابی از آن وجود ندارد.خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ تدوین هر سند استراتژیک در موضوع گردشگری یک هدف بنیادین دارد و آن تمرکز بر مجموعه اقداماتی است که بتواند بیشترین نتایج و پیامد را به همراه داشته باشد. بررسی راهبردها و سیاست های مطرح شده در سند نشان میدهد که این سند درگیر گزاره های همیشه مطلوب شده است و از این هدف بنیادین فاصله گرفته است.
قصد سند تمرکز بر راهبردهای کلیدی و مکمل نیست بلکه تمامی راهبردهای مطلوب و ممکنه در کنار هم مستند شده است. توسعه منابع و جاذبه های پیشنهادی نشان میدهد که تمرکز روی تمامی ابعاد قابل تمرکز مدنظر قرار گرفته است. استفاده از جاذبه های منحصر به فرد، تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد، جذب گردشگران مسلمان و غیر مسلمان، توسعه گردشگری مکمل و توسعه گردشگری علمی در عمل ممکن نیست.
تکیه بر یک یا دو محور جاذبه ای مکمل که با ارزش ها و هنجارهای مدنظر سند همراستا باشد بمراتب کاراتر و اثربخش تر به نظر می آید.
رویکرد توسعه پایدار که در ابتدای سند مدنظر قرار گرفت با این سبک از توسعه منابع و جاذبه ها در تضاد و تناقض خواهد بود چرا هدف آن توسعه متوازن و همراستا کردن تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی برای تحقق هدف محوری یعنی توسعه است.
همچنین در بخش توسعه برنامه های بازاریابی، به درستی روی توسعه و ترویج گردشگری داخلی تاکید شده است که می توانست با توسعه و پرورش در کلیت سند نقطه قوت این سند باشد.
در بخش توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، تاکید بر اهداف، اولویت ها و نظام سلسله مراتبی توسعه شده است. موضوعی که اساساً در مورد آن نه اقدامی انجام شده است و نه در این سند الگوی ذهنی در مورد آن مطرح گردیده است.
منظور از راهبرد، تحقق هدف مبتنی بر امکانات موجود و بسیج آنها برای نیل به آنست
ضمناً موضوع سرمایه گذاری خارجی به شناخت مناطق اولویت دار منوط شده است. در صورتیکه منطقه و اولویت موضوعی است که اساساً در مدیریت گردشگری جمهوری اسلامی ایران همچنان ناملموس و ناشناخته است.
لذا این گزاره های همیشه درست، فقط سیاست های مطلوبی است که برای آن بسترسازی خاصی صورت نگرفته است. در صورتیکه منظور از راهبرد، تحقق هدف مبتنی بر امکانات موجود و بسیج آنها برای نیل به آنست.
در اهداف کلان توجه به جوانان و زنان برای بهبود فضای کسب وکار به درستی یاد شده قرار گرفت که بعنوان نقطه قوت این سند قابل توجه است. هر چند که نه در سطح راهبرد و نه در سطح سیاست، بازتابی از آن مشاهده نمی گردد.
در اهداف کلان بهبود تصویر ذهنی در مورد ایران مورد توجه قرار گرفت. با فرض اولویت دار بودن این مساله برای گردشگری کشور، انتظار می رفت راهبردها و سیاست های شفافی برای آن مطرح شود.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که توسط دفتر مطالعات فرهنگی آن تهیه کرده است به این مساله پرداخته و نوشته: بخش های با اهمیتی از اهداف و ماموریت های مطرح شده در سند، به راهبرد و سیاست تبدیل نشده است.
این نکته نشان میدهد تدوین و نگارش این سند با اهمیت راهبردی نیازمند زمان بیشتر و تأمل است. سیاست ها و راهبردهای انتخابی از نظر درونی نیز منسجم و هم افزا نیستند و مجموعه ای از گزاره های مطلوب به حساب می آیند.
آنچه از راهبردهای چنین سندی انتظار می رفت، وجود الگویی منسجم و هم افزا از راهبردها بود که بجای تکیه بر عناصر بسیار زیاد و پراکنده سبب وحدت رویه و همراستایی عملیات پیشنهادی شود.
تحلیل اقدامات اساسی سند استراتژیک توسعه گردشگری
اقدامات اساسی
تلفیق
بررسی
یکپارچه سازی نظام آماری گردشگری
افزایش آگاهی مبتنی بر داده
اقدامی اساسی است که مبنای توسعه متوازن و تصمیم گیری است. توسعه مبتنی بر ظرفیت ها و مزیت های رقابتی توزیع مطلوب زمان و مکان سفر توسعه کارهای گردشگری سلامت توسعه رویدادهای مکمل اولویت دهی به سرمایه گذاری محلی و منطقه ای اعطای مشوق باتوجه به محیط زیست و بوم بازبینی قوانین برای افزایش دسترسی همگانی به منابع طبیعی
توسعه ظرفیت محور با تاکید بر عدالت
با توجه به مؤلفه عدالت اقدامی اساسی است اما تاکید بر گونه گردشگری سلامت در صورتیکه به گردشگری مذهبی توجه نشده جای سوال دارد. کاهش دیوانسالاری زمینه سازی برای استارت آپ ها
تسریع در امور اجرائی و کسب وکارها
یک نیاز اساسی است که الزاماً ارتباطی با این سند ندارد. مدیریت عرضه و تقاضای ناوگان حمل و نقل ارتقای استانداردها و کیفیت حمل و نقل کنترل کیفیت خدمات گردشگری تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات گردشگری طراحی و توسعه تسهیلات گسترش زیرساخت
توسعه و بهبود کیفیت خدمات
اقدامی اساسی است، اما تاکید چندباره روی ناوگان حمل و نقل جای سوال دارد. چونکه در سایر زیرساخت ها به همین میزان نقص وجود دارد.
تسهیل صدور روادید و..
طراحی بسته دیپلماسی گردشگری
گردشگران خارجی
در راستای اهداف تعریف شده سند است. استفاده از تجربیات و استانداردهای بین المللی استفاده از روش های نوین مدیریت برای راندمان
استفاده از تجربیات نوین بین المللی
کلی گویی است و ارتباطی به اقدامات اساسی این سند ندارد. مدیریت آموزش نیروی انسانی دوره های آموزشی بین المللی افزایش آگاهی عمومی
آموزش عمومی
با توجه به این که آموزش عمومی موضوعی حیاتی می باشد، اشاره به نیاز اساسی کرده است. برقراری پیوند بین ذی نفعان افزایش مشارکت ذی نفعان با مکانیزم های الکترونیکی یکپارچه سازی زنجیره تامین در بستر اینترنت
تعامل مجازی و غیرمجازی ذی نفعان
با توجه به این که گردشگری مقوله ای بین بخشی است به نیاز اساسی اشاره نموده است. بازاریابی با تاکید بر قدرت هزینه کرد بالا برنامه یکپارچه بازاریابی بخش بندی بازار
برنامه پذیر کردن بازاریابی
نیاز اساسی است اما معین نیست که در نهایت چه رویکرد بازاریابی مشخصی برای گردشگری کشور در نظر گرفته شده است.
از مجموعه اقدامات اساسی که در رابطه با ظرفیت و عدالت مطرح است، گونه خاصی از گردشگری با عنوان گردشگری سلامت عنوان شد. این سوال به وجود می آید که چرا اقدامات اساسی به سمت گونه های دیگر پررونق و با اهمیت گردشگری مثل گردشگری مذهبی هدایت نشد.
همچنین تاکید بر بخش حمل و نقل در بین تمامی زیرساخت های مورد نیاز بخش گردشگری جای سوال دارد. بطور مثال اقامت و گسترش زیرساخت های اقامتی یا خدمات عمومی و خدمات بین راهی، وضعیت بهتری نسبت به حمل و نقل ندارد.
در نگارش این سند، اولویت دهی و مرتب سازی اقدامات اساسی در نظر گرفته نشده است و مبنای قابل دفاعی برای معرفی یا عدم معرفی گونه ها یا زیرسیستم های گردشگری دیده نمی گردد. پس اقدامات سفارش شده در حالی بصورت بخشی نگر هستند ولی از دید کل نگر به درستی چیدمان نشده اند.
داشتن برنامه بازاریابی و تبلیغات یکپارچه نیاز کلیدی برای توسعه گردشگری هر مقصد یا کشوری است. اما اگر برمبنای واقعیت و نیاز گردشگری کشور به این سند نگاه شود، تکیه بر گردشگری با هزینه کرد بالا و لیست کردن کشورهای هدف بازاریابی کشور، اشاره به گردشگران ورودی دارد نه داخلی، اقدامات راهبردی این سند، نگاه جامع و شفافی به بخش بزرگی از گردشگری داخلی و بازاریابی این گروه ها ندارد و دارای نقص اساسی است.
در نگارش این سند، اولویت دهی و مرتب سازی اقدامات اساسی در نظر گرفته نشده است
توجه به آموزش و همین طور گونه های متفاوت ارتباط بین ذی نفعان نقطه قوت این سند است که اقدامات اساسی مورد نیاز گردشگری کشور بشمار می رود.
جمع بندی اقدامات اساسی
بررسی ها نشان میدهد که بخش مهمی از این اقدامات برمبنای اولویت و واقعیت سیستم گردشگری کشور چیدمان نشده است. اقدامات اساسی برای گسترش زیرساخت ها و نوع بازاریابی مبتنی بر نیاز واقعی نیست و به نظر این بخش نیازمند بازبینی است. هر چند تاکید بر آموزش و توجه به ارتباطات بین ذی نفعان اقدامات اساسی با اهمیتی است که این سند به آن توجه داشته است.


منبع:

1401/03/12
10:31:42
5.0 / 5
753
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
ttma تور و گردشگری